Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021

 

Zarządzenie Nr 68/2019
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności
za I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
prowadzonych w Kolegium Prawa (na kierunku „prawo”),

za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
prowadzonych w Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „administracja”)

oraz za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Kolegium Zarządzania (kierunek „zarządzanie”)
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
 w roku akademickim 2020/2021

 

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:
 

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Kolegium Prawa (kierunek „prawo”), dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „administracja”), dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w Kolegium Zarządzania (kierunek „zarządzanie”) w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, w roku akademickim 2020/2021, w wysokości 350,00 zł.

 

 1. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:
  1. kandydaci będący studentami i absolwentami WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dawnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu),
  2. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  3. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  4. laureaci „Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
  5. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

 

§ 2

 

 1. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w Uczelni do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.
 2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 3

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 800,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia stacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3 900,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia niestacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „administracja” i „zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 400,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia o których mowa w § 7 w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

  

§ 9

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „administracja” i „zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3 700,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia o których mowa w § 9 w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

 

§ 12

 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Opłaty za kolejne lata studiów mogą ulegać zmianom.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 4. Wzrost opłaty za studia może nastąpić też w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.

 

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 68/2019:

 

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

  


 

Zarządzenie Nr 69/2019
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za I rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”

obowiązujących studentów rozpoczynających studia
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

w roku akademickim 2020/2021

 

  

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

  

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „administracja” oraz na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021 w kwocie 100,00 zł z wyjątkiem, o którym  mowa w ust. 2.
 2. Kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dawnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu), zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, nie wnoszą opłaty wpisowej.

 

§ 2

 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w Uczelni do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 4

 

 1. Ustalam opłatę za I rok studiów dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021, w wysokości 4 200,00 zł.
 2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

  

§ 5

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Ustalam opłatę za I rok studiów dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021, w wysokości  3 700,00 zł.
 2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 7

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BNP Paribas Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 69/2019:

 

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
 


 

Zarządzenie Nr 55/2020
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie odpłatności za 
II – V rok jednolitych studiów magisterskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”

oraz za II – III  rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach

„administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2020/2021

 

 

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, uwzględniając treść § 7 ust. 11 i 12 umowy o warunkach odpłatności za studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz pkt 7 oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w WSPiA, ustalam co następuje:
  

§ 1
 

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 850,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 2
 

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3 900,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 3
 

 1. Opłata za III rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 900,00.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 4
 

 1. Opłata za III rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3 900,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 5
 

 1. Opłata za IV rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 800,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 6
 

 1. Opłata za IV rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3 900,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 7
 

 1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 250,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa odpowiednio Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
    

§ 8
 

 1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku prawo” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3 450,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 9
 

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 400,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 10
 

 1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3 700,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 11
 

 1. Opłata za III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 450,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.
    

§ 12
 

 1. Opłata za III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021wynosi 3 700,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021, określa Załącznik Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.
   

§ 13
 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Wzrost opłaty za studia w latach kolejnych może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić także w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.
   

§ 14
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 55/2020:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier