Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zasady składania tekstów

Teksty przesyłane do czasopisma "Rzeszowskie Studia Prawnicze” powinny być dostarczane w formie elektronicznej w edytorze WORD. Poniższe zasady porządkujące i ujednolicające tekst mają Państwu ułatwić przygotowywanie i redagowanie materiałów do publikacji:

 • Tekst należy sporządzić czcionką Times New Roman "12", odstępy między wierszami 1,5, marginesy (prawy, lewy, górny i dolny) po 2,5 cm. Tekst nie powinien przekroczyć 12 stron maszynopisu. Objętość w znakach zostanie określona w części poświęconej zasadom recenzowania tekstów.
 • Imiona i nazwiska – także w przypisach – należy pisać kursywą. Kursywą należy także pisać wszystkie zwroty obcojęzyczne, w tym łacińskie.
 • Tytuły monografii, książek, komentarzy i innych materiałów należy pisać z pominięciem kursywy. Przykład: T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2009, s. 10. Przykład na ponowne powołanie w tekście: T. Liszcz, Prawo …, s. 105.
 • Przytaczanie podstawy prawnej: ustawa z 24.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr …. poz. ….).
 • Przytaczanie orzeczeń: wyrok SN z 12.12.2000 r., II PZP 350/99, OSNAPiUS 2001, Nr 7-8, poz. 150.
 • Przyjęte są odpowiednie skróty. I tak, np.: Kodeks karny to KK, Kodeks cywilny to KC, Kodeks pracy to KP. Co do pozostałych aktów prawnych, pisownia zależy od uznania Autora i będzie podlegać dalszej weryfikacji.
 • Daty należy pisać w następujący sposób: 4.4.2003 r., a zatem bez zer. Podobnie godziny: od 8 do 15.
 • Strony internetowe należy powoływać w następujący sposób: www.pip.pl, tj. należy wskazać stronę główną, z pominięciem podstron.
 • Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a słowa te wziąć w cudzysłów.
 • W przypadku cudzysłowu drugiego stopnia – tzn. cudzysłowu w cudzysłowie –  stosujemy: >>...<<.
 • Autor tekstu używa nawiasu okrągłego (...), zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
 • Niedopuszczalne są sytuacje zamykania bezpośrednio po sobie nawiasów: )), czy rozpoczynania po zamknięciu jednego nawiasu nowego: )(.
 • Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź. Podobnie w przypadku przypisu – kropkę należy stawiać po przypisie.

Brak zachowania zasad poprawności językowej oraz rażące odstępstwo od powyższych wskazań będą stanowić istotną przesłankę do odmowy przyjęcia tekstu do publikacji.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier