Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opłaty za studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 1/2021

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 5 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za:

I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz
I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

 w roku akademickim 2021/2022

 

 

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 31 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, w roku akademickim 2021/2022, w wysokości 350,00 zł.

 

 1. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:
  1. kandydaci będący studentami i absolwentami WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dawnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu),
  2. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  3. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  4. laureaci „Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
  5. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

 

§ 2

 

 1. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.
 2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 3

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 wynosi 4 900,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia stacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 wynosi 4 000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia niestacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 wynosi 4 500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia o których mowa w § 7 w roku akademickim 2021/2022, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3 800,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia o których mowa w § 9 w roku akademickim 2021/2022, określa Załącznik Nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

 

§ 12

 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Wzrost opłaty za studia w latach kolejnych może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty lub wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ogłaszanym w sierpniu przez Prezesa GUS.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić także w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 10% rocznie.

 

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 1/2021:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 


 

Zarządzenie Nr 2/2021

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 5 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za I rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
na kierunkach „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”

obowiązujących studentów rozpoczynających studia
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

w roku akademickim 2021/2022

 

 

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 31 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 100,00 zł z wyjątkiem, o którym  mowa w ust. 2.
 2. Kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dawnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu), zwanej dalej WSPiA lub Uczelnią, nie wnoszą opłaty wpisowej.

 

§ 2

 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w Uczelni do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 4

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 wynosi 4 300,00 zł.
 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 5

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, wynosi 3 870,00 zł.
 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 7

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3 800,00 zł.
 2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 9

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, wynosi 3 420,00 zł.
 2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 11

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

 

§ 13

 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Wzrost opłaty za studia w latach kolejnych może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty lub wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ogłaszanym w sierpniu przez Prezesa GUS.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić także w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – jednak nie więcej niż o 10% rocznie.

 

§ 14

 

Absolwentem Uczelni objętym „programem lojalnościowym” w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest osoba, która rozpoczęła studia w roku akademickim 2009/2010 lub w latach późniejszych oraz ukończyła studia w WSPiA, tj. zrealizowała pełny cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia (6 semestrów).

 

§ 15

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 2/2021:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 


 

Zarządzenie Nr 52/2021

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie odpłatności za 

II – V rok jednolitych studiów magisterskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”

oraz za II – III  rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach

„administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej

w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 30 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, uwzględniając treść § 7 ust. 11 i 12 umowy o warunkach odpłatności za studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz pkt 7 oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w WSPiA, ustalam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022 wynosi 5 050,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Opłata za II rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 4 100,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

 1. Opłata za III rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 5 100,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

 1. Opłata za III rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 4 100,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów III roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłata za IV rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 5 150,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Opłata za IV rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 4 100,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów IV roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 5 050,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022 , określają odpowiednio Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

 1. Opłata za V rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku prawo” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 4 100,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów V roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 4 600,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

 1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 3 900,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

 1. Opłata za III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022  wynosi 4 600,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

 1. Opłata za III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkachadministracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3 900,00 zł.
 2. Opłaty za studia mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022 , określa Załącznik Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13

 

 1. Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.
 2. Wzrost opłaty za studia w latach kolejnych może nastąpić w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów w Uczelni związanych z inflacją, przy czym wzrost ten nie może być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wysokość inflacji) ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok wprowadzenia podwyższonej opłaty.
 3. Wzrost opłaty za studia może nastąpić także w przypadku zmiany wysokości kosztów prowadzenia studiów w Uczelni, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji
  i remontów – jednak nie więcej niż o 5% rocznie.

 

§ 14

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 52/2021:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

  

Zarządzenie Nr 53/2021

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za II rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
na kierunkach „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”

obowiązujących studentów kontynuujących studia
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 31 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2021/2022 wynosi 4 400,00 zł.
 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
   

§ 2
 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za II rok studiów, dla studentów kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 

§ 3
 

 1. Opłata za II rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2021/2022 będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, wynosi 3 970,00 zł.
 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.
   

§ 4
 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za II rok studiów, dla studentów kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5
 

 1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” kontynuujących naukę w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3 900,00 zł.
 2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 6
 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za I rok studiów, dla studentów kontynuujących naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 

§ 7
 

 1. Opłata za II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2021/2022 będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, wynosi 3 500,00 zł.
 2. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 8
 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za II rok studiów, dla studentów kontynuujących naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2021/2022, będących Absolwentami Uczelni objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9
 

Opłaty za studia określone niniejszym Zarządzeniem należy wnosić na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

 

§ 10
 

Wysokość opłat ustalonych niniejszym Zarządzeniem nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.

 

§ 11
 

Absolwentem Uczelni objętym „programem lojalnościowym” w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest osoba, która rozpoczęła studia w roku akademickim 2009/2010 lub w latach późniejszych oraz ukończyła studia w WSPiA, tj. zrealizowała pełny cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia (6 semestrów).
 

§ 12
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 53/2021:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 


 

Zarządzenie Nr 63/2021 Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 października 2021 roku w sprawie ustalenia terminów wnoszenia opłat za I rok studiów drugiego stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021/2022

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier