Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022

 
Stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022
 
Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
 
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.050,00 złotych miesięcznie.
 
Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o bieżącej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania sie o stypendium socjalne.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składają obowiązkowo WNIOSEK.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego - od 13 września do 15 października 2021 r.
 
Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zależności od rodzaju osiąganego dochodu:
 

   I. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE (składa je student oraz wszyscy pełnoletni członkowie jego rodziny) NIEZALEŻNIE
      od uzyskania lub nieuzyskania dochodu w tej kategorii

 1.  

Zał. nr 1

   Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 1.  

Zaświadczenie
z urzędu skarbowego

 1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu
  na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wraz z informacją o kwotach otrzymanych na podstawie
  art. 27 f ust. 8-10, tj. kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci wypłacona przez urząd skarbowy) osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku 2020;

(wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z US – zał. nr 1H)

 1. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia, składa oddzielne zaświadczenie 
  o dochodach z urzędu skarbowego, nawet jeśli nie uzyskał dochodu oraz nawet jeśli rozliczał się wspólnie z małżonkiem.
 1.  

Zał. nr 1B

 1. Oświadczenie studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  w roku 2020;
 2. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na ww. zasadach, powinna złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o:
 • roku podatkowym, którego zaświadczenie dotyczy,
 • danych podatnika (imię, nazwisko, PESEL),
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu),
 • wysokość zapłaconego podatku (w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej).
 1.  

Zaświadczenie
(z ZUS lub KRUS)
 
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS (lub oświadczenie na zał. nr 1C) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 – w przypadku osiągnięcia dochodu zgodnie z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2.

Jeśli dochód wyniósł 0 zł, ww. zaświadczenie nie jest wymagane.

 1.  

Zał. nr 1E

   Oświadczenie studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny o dochodach niepodlegających
   opodatkowaniu
 uzyskanych w roku 2020 (nawet jeśli takie dochody nie były osiągane) oraz
   zaświadczenia potwierdzające te dochody (jeśli takie dochody były osiągnięte).

II. POZOSTAŁE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA LUB POŚWIADCZAJĄCE JEGO SYTUACJĘ RODZINNĄ (w zależności od rodzaju osiąganego dochodu):

 1.  

Zaświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego lub

zał. nr 1F

 1. nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonejw hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2020,
 2. umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
  do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 4. dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego.
 1.  

Zał. 1I

   Oświadczenie członka rodziny, który w roku 2020 osiągał dochody przez okres krótszy niż 12
   miesięcy.

 1.  

Zał. nr 1J

   Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów
   prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów
   osiąganych przez te osoby, jeżeli jego dochód nie przekracza miesięcznie 1.050,00 zł netto na osobę
   oraz jeżeli spełnia jeden z warunków:

   - ukończył 26. rok życia,
   - pozostaje w związku małżeńskim,
   - ma na utrzymaniu dzieci,
   - osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
   - posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w roku 2020 oraz w roku
     bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub
     równy 930,35 zł .

   W tym celu składa oświadczenie na zał. nr 1J oraz odpowiednio:
     a. kopię aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu,
     b. kopię aktu małżeńskiego – oryginał do wglądu,
     c. dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodu w ww. okresach oraz jego kwotę.

 1.  

Zał. nr 1K

   Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł 
   ma obowiązek przedłożenia ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O BIEŻĄCEJ
   SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ SWOJEJ ORAZ RODZINY
. Obowiązek przedłożenia
   takiego zaświadczenia ma również student-cudzoziemiec mający prawo do ubiegania się
   o stypendium socjalne.

 1.  

Zał. nr 1L

   Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – składane celem złożenia wyjaśnień, opisania
   zaistniałej sytuacji nieprzewidzianej Regulaminem.

 1.  

Zał. 1D 
lub zaświadczenie
z urzędu skarbowego

 

   Zaświadczenie właściwego organu, zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający
   wysokość dochodów brutto oraz zapłacone za granicą: podatek dochodowy, składki na obowiązkowe
   ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, lub dokument potwierdzający wysokość
   dochodów netto po odliczeniu wskazanych składników wynagrodzenia członka rodziny studenta
   w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020.

 1.  

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

a.      odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny,
lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

b.      w przypadku. gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyżej wymienionych dokumentach:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych w roku 2020 alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
 • w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

c.      przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w roku 2020 alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

d.      w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed 3 laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie (zał. nr 1L) o następującej treści: „oświadczam,
że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;

e.      odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

f.       odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

g.      odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców w przypadku utraty dochodu z tytułu śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów wraz z dokumentem, o którym mowa
w pkt. a;

h.      decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z funduszu i ich wysokości miesięcznej  roku 2020;

i.       aktualny odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;

j.       odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

k.      odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 1.  

Zał. 1G

dotyczący utraty lub uzyskania dochodu

   Dokument określający datę utraty/uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego/
   uzyskanego dochodu. Do wniosku należy dołączyć wówczas dokument potwierdzający utratę/
   uzyskanie dochodu, np.:

   - świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych,
     decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy lub 
     oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz dokument 
     potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. PIT 11, zaświadczenie wystawione przez
     płatnika dochodu,

   - zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzja lub oświadczenie
     w sprawie przyznania renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych lub inny dokument określający
     wysokość dochodu netto uzyskanego w roku 2020 lub 2021 oraz liczbę miesięcy, w których dochód
     był uzyskiwany,

   - w przypadku osiągnięcia dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem
     dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – oświadczenie wraz z podaniem wysokości
     zapłaconych składek zdrowotnych,

   - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach
     o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie wraz z określeniem przychodu za pierwszy
     miesiąc,

   - w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
     od osób fizycznych – zaświadczenie od płatnika dochodu.

   W przypadku uzyskania dochodu po roku 2020 należy złożyć dokument określający kwotę dochodu
   osiągniętego przez studenta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu,
   w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

 1.  

Zaświadczenie o POBIERANIU NAUKI

   Zaświadczenia dotyczące rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy pobierających naukę do 26. roku
   życia 
(odpowiednio):

 1. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa;
 2. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej, przez którą należy rozumieć:
  • trzyletnie/czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą
   do pracy,
  • dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
  • szkołę policealną (w tym przypadku zaświadczenie powinno zawierać informację, 
   czy szkoła jest wpisana do ewidencji szkół działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe);
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu na studia pierwszego/drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 

 1.  

   Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego
   lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

 1.  

   Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 1.  

   Orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

 1.  

   Zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 1.  

   Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź
   niepobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto
   uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania.

 1.  

   Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – rodzeństwa lub dzieci studenta powyżej 18. roku
   życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub członków rodziny studenta.

 1.  

   Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny.

 1.  

   Jeżeli nie żyje członek rodziny – skrócony odpis aktu zgonu.

 1.  

   Jeżeli ojciec studenta jest nieznany - zupełny aktu urodzenia.

 1.  

   Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji materialnej oraz rodzinnej studenta.

   UWAGA!!!

   Student ubiegający się o świadczenia przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię przez
   pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która wydała dokument.

   Zaświadczenia o dochodach wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
 
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student, który pobiera stypendium socjalne i jednocześnie zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania
(tj. z miejscowości położonej poza Rzeszowem) do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. W tym celu należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt w terminie do 15 października 2021 r.
 
Stypendium socjalne w zwiększonej wyskości może również otrzymać student będący pełną sierotą.
 
Oświadczenia powinny zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier