Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

VI PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

II ETAP - PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

 
1.Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę uważa się za przyjętą, jeżeli:
a) Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ ustawowej liczby posłów,
b) Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów,
c) Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów.
 
2 . Wybory do Senatu są:
a)tajne, 
b)powszechne, 
c)pośrednie.
 
3. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić:
a) Prezydent na wniosek bezwzględnej większości ponad połowy ustawowej liczby senatorów,
b) Sejm zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, 
c)Prezydent za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
 
4. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje:
a)Senatowi, 
b)Marszałkowi Senatu, 
c)Prezydentowi RP.
 
5. Z którą z poniższych zasad związane jest uprawnienie obywateli do współdecydowania z organami państwa w procesie rządzenia:
a) zasadą republikańskiej formy rządów,
b) zasadą legalizmu,
c) zasadą suwerenności narodu.
 
6. Co to są niederogowalne prawa człowieka?
a) prawa człowieka, które nie mogą być zawieszone w żadnych warunkach,
b) prawa człowieka, które mogą być zawieszone tylko po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego,
c) prawa człowieka, które mogą być zawieszone tylko w przypadkach wskazanych w konstytucji.
 
7. Stan nadzwyczajny wprowadza się w drodze:
a)ustawy, 
b)rozporządzenia, 
c)uchwały.
 
8. W świetle Konstytucji z 1997 r. stan wojny:
a)jest jedną z kategorii stanu nadzwyczajnego, b)nie jest kategorią stanu nadzwyczajnego,
c) jest ogłaszany przez ministra obrony narodowej.
 
9. Pojęcie „bezpieczeństwo” to:
a)spełnione oczekiwania człowieka, 
b)pewność istnienia i przetrwania,
c)stan i proces gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwości jego rozwoju.
 
10. Pojęcie obrona narodowa to:
a) suma wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć państwa, które przesadzają o trwałości państwa jako instytucji politycznej oraz bezpieczeństwie całego narodu,
b) siły i środki przeznaczone do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom wewnętrznym godzącym w interes narodowy,
c) główny cel działania państwa.
 
11. W czasie pokoju prezydent sprawuje zwierzchnictwo na siłami zbrojnymi za pośrednictwem:
a)Szefa Sztabu Generalnego,
b)Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych,
c)Ministra obrony narodowej.
 
12. W Polsce funkcjonują trzy stany gotowości obronnej państwa, jaki stan jest aktualnie:
a) stała gotowość bojowa,
b) podwyższona gotowość rodzajów sił zbrojnych,
c)pełna gotowość bojowa wojsk.
 
13. Wojska operacyjne to zasadnicza część sił zbrojnych przeznaczonych do prowadzenia głównych zadań bojowych niezależnie od istniejących podziałów terytorialnych. W ich skład wchodzą:
a) wojska obrony terytorialnej
b) wojska lądowe, powietrzne i marynarka wojenna
c) wojska lądowe, powietrzne, marynarka wojenna i specjalne
 
 
14. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed:
a)środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela,
b)działaniami o charakterze terrorystycznym,
c)niebezpieczeństwami wynikającymi z działańmilitarnych.
 
15. Wsparcie przez państwo- gospodarza (Host Nation Support-HNS) polega na udzielaniu pomocy cywilnej i wojskowej w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów przez państwo, na którego terytorium przemieszczają (rozmieszczane lub działają) siły NATO. Wsparcie udzielane przez państwo przyjmujące polega na:
a) udostępnianie infrastruktury, dostaw i usług realizowane przez organizacje i przedsiębiorstwa cywilne na wypadek zagrożenia,
b) wsparciu działań bojowych wojsk Sojuszniczych przez Wojska Obrony Terytorialnej,
c) obie odpowiedzi są poprawne.
 
16. Siły Zbrojne RP w świetle obowiązujących akt normatywnych mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, a także realizacji zadań z zakresu zarządzana kryzysowego. Które z wymienionych aktów normatywnych określają szczegółowe zadania realizowane przez wojsko na rzecz ludności cywilnej:
a) Konstytucja RP,
b) Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,
c)Ustawa o stanie klęski żywiołowej.
 
17. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy pomocy:
a) RBN,
b) BBN,
c) Dowódcy Generalnego WP.
 
18. Do zasadniczej służby w obronie cywilnej przeznacza i powołuje:
a)Minister Obrony Narodowej,
b)Wojskowy Komendant Uzupełnień,
c)Wojewoda.
 
19. Państwem trwale neutralnym nie jest:
a)Watykan,
b)Szwajcaria,
c)Austria.
 
20. Państwa neutralne w czasie wojny:
a) mogą udostępniać swoją przestrzeń powietrzną państwom wojującym,
b) mogą organizować szkolenia dla członków sił zbrojnych stron walczących,
c)żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
 
21. Pojęcie „zagrożenia” to:
a)sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony,
b)potencjalne źródło szkody,
c)ograniczenie swobody poruszania się.
 
22. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. W świetle Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, do zakresu jego działania należ m.in.:
a) przygotowanie Strategii bezpieczeństwa narodowego,
b) opracowanie i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
c)sprawowanie ogólnego kierownictw w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.
 
23. Służba wojskowa obywateli to podstawowa forma przygotowania i wypełnienia powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny. Zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, obowiązek służby wojskowej polega na:
a) pełnieniu czynne służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przez poborowych i żołnierzy rezerwy,
b) pełnieniu służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
c)odbywaniu służby zastępczej.
 
24. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Obowiązki Szefa OC kraju pełni:
a)Minister Obrony Narodowej,
b)Komendant Główny Policji,
c)Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
 
25. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania powyższych zadań są formacje obrony:
a)cywilnej,
b)wojskowej,
c)cywilno-wojskowej.
 
26. Osoby posiadające obywatelstwo polskie zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenie to ma na celu:
a) przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia i innymi działaniami nieprzyjaciela,
b) przygotowanie do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych,
c)przygotowanie do realizacji zadań na rzecz ludności cywilnej w czasie wojny.
 
27. Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegający na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa. Kto wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cel świadczeń rzeczowych:
a)Minister Obrony Narodowej, b)Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta),
c)Wojewoda.
 
28. Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do:
a)administracji publicznej,
b)wojska,
c)wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym ustawami.
 
29. Centralnym organem państwowym w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem ustaw szczegółowych jest:
a)Komendant Główny Straży Pożarnej,
b)Komendant Główny Straży Granicznej
c) Komendant Główny Policji.
 
30. Terenowym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny z uwzględnieniem zapisów ustaw szczególnych jest:
a)Marszałek Województwa, b)Wojewoda
c)Komendant Wojewódzki Policji.
 
31. Naczelnym organem państwowym odpowiedzialnym bezpośrednio za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jest:
a) Minister Sprawiedliwości,
b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
c)Koordynator d/s Służb Specjalnych.
 
32. Zawiadomienie organów ścigania karnego (np. Policja, Prokuratura itp.) o popełnionym przestępstwie ściganym z urzędu może złożyć:
a)każdy kto posiadł taką wiadomość,
b)tylko poszkodowany lub świadek,
c)tylko policjant lub prokurator.
 
33. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach, kierowanie i jego kontrolowanie z uwzględnieniem ustaw szczególnych mogą wykonywać:
a) tylko Policja i Straż Graniczna,
b) Straż gminna/miejska, Straż Leśna, Straż Parkowa, osoby działające w imieniu zarządcy drogi przy udziale Policji lub ITD,
c) Każdy obywatel.
 
34. Likwidowanie przyczyn i warunków sprzyjających popełnianiu przestępstw i wykroczeń to:
a)zwalczanie,
b)ściganie karne,
c)zapobieganie.
 
35. Jawne czynności realizowane w różnych formach, metodach, sposobach czy strategiach w dziedzinie zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym to:
a)prewencja,
b)informacja,
c)szkolenie.
 
36. W potocznym rozumieniu „nauką o przestępstwie i przestępcy” jest:
a)kryminologia,
b)przestępstwologia,
c)kryminalistyka,
 
37. Obszarem kryminologicznym nie jest:
a)przestępstwo, przestępca, osoba ofiary,
b)zwalczanie i zapobieganie,
c)przygotowywanie pism procesowych.
 
38. Umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
a)Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
b)Policja,
c)Ochotnicza Straż Pożarna.
 
39. Przestępczością niebieskich kołnierzyków określa się sprawców czynów polegających na kradzieży i sprzeniewierzeń na szkodę właścicieli zakładów czy firm a dodatkowo połączone jest z kolorem ubrań roboczych w jakich głównie ci pracownicy występują. Z jakim krajem to pojęcie zasadniczo jest powiązane?
a) USA,
b) Chiny,
c)Japonia.
 
40. Według kryminologów pod pojęciem „przestępczości pospolitej” rozumie się zdarzenia o charakterze:
a) wykroczeń o znamionach chuligańskich,
b) kryminalnym m.in. przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, mieniu itp.,
c) gospodarczym m.in. wyłudzenia podatkowe, kredytowe itp.
 
41. Jaka jest zależność pomiędzy przestępstwem a czynem zabronionym? Wskaż prawidłową odpowiedź.
a) czyn zabroniony jest tożsamy z przestępstwem,
b) każdy czyn zabroniony jest przestępstwem
c)każde przestępstwo jest czynem zabronionym,
 
42. Ślady materialne to:
a)Zmiany w otaczającej nas obiektywnej rzeczywistości,
b)Ślady utrzymujące się w pamięci człowieka,
c)Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
 
43. Daktyloskopia to:
a) technika śledcza zajmująca się badaniem pisma - dokumentów w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego,
b) technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi linii papilarnych dłoni w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego,
c) technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi stóp w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego.
 
44. Podaj nazwę działu techniki kryminalistycznej zajmującej się m.in. badaniem śladów zapachowych:
a)nosologia,
b)osmologia,
c)podoskopia.
 
45. Struktura w której zysk danej osoby zależy od wpłat osób znajdujących się niżej w tej strukturze to:
a)piramida finansowa,
b)system argentyński,
c)sprzedaż lawinowa.
 
46. Charakterystyczną cechą piramidy finansowej jest:
a)wypłacanie zysków pierwszym uczestnikom,
b)inwestowanie pieniędzy od klientów na giełdzie,
c)lokowanie środków w krótkoterminowe obligacje.
 
47. Uporczywe i nie sprowokowane przez ofiarę działanie, które obejmuje wielokrotne groźby oraz zachowania nękające ofiarę, pomimo jej cierpienia, przy użyciu narzędzi komunikacji, jak też informacji, w wyniku których ofiara obawia się o własne bezpieczeństwo to:
a)cyberbulling,
b)happy slapping,
c)cyberstalking.
 
48. W dniu 20 maja 2021 r. weszły w życie przepisy drogowe dotyczące m.in. hulajnóg elektrycznych i innych podobnych pojazdów elektrycznych. Pojazdy te zostały zdefiniowane jako:
a)urządzenia wspomagające ruch lub urządzenie transportu osobistego,
b)wózki elektryczne,
c)urządzenia wspomagające ruch lub urządzenie transportu osobistego
 
49. Dopuszczalna, maksymalna prędkość dla e-hulajnóg wynosi 20 km/h, a uprawnione do poruszania się takim pojazdem będą tylko osoby posiadające:
a) nie ma wymogu posiadania dokumentu uprawniającego do kierowania,
b) kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A,
c) kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
 
50. Antropologiczna teoria „urodzonego przestępcy” była dziełem:
a) Cesare Lombroso,
b) Jacka Vidoca,
c) prawidłowe odpowiedzi „a” i „b”.
 
51. Nabywanie umiejętności pełnienia roli w społeczeństwie to:
a) resocjalizacja,
b) socjalizacja,
c) socjalizacja wtórna.
 
52. Przestępstwa takie jak handel żywym towarem, porwania, sutenerstwo i pornografię zalicza się do tzw. kategorii przestępczości:
a) kryminalno-pospolitej,
b) związanej z „życiem nocnym”,
c) towarzyskiej.
 
53. W kryminologii „sprawca-ofiara-miejsce” nosi nazwę trójkąta:
a) kryminalnego,
b) przestępczego,
c) nie ma żadnej nazwy.
 
54. Charakter, prawość, wiedza, honor, uprzejmość, lojalność, sprawiedliwość to cechy łączone z:
a)warunkami przyjęcia do Policji,
b)gwiazdą szeryfa,
c)orderem „Białej gwiazdy”.
 
55. Apartheid to:
a)segregacja ze względów społecznych,
b)segregacja ze względów religijnych,
c)segregacja rasowa.
 
56. Zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce wykonuje:
a)Rzecznik Praw Obywatelskich,
b)Ministerstwo Sprawiedliwości,
c)Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 
57. Siedzibą Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone ustanowiono:
a)Arushę,
b)Hagę,
c)Freetown.
 
58. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej została uchwalona:
a)7 grudnia 2000 roku,
b)7 grudnia 2009 roku,
c)7 grudnia 2010 roku.
 
59. Pozwolenie na przewiezienie narkotyków przez terytorium RP wydaje:
a)Komendant Główny Policji w drodze postanowienia,
b)Komendant Wojewódzki Policji w drodze decyzji administracyjnej,
c)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
 
60. Posiadanie narkotyków w Polsce:
a) w ogóle nie podlega odpowiedzialności, jeśli są to tzw. miękkie narkotyki przywiezione z Czech,
b) podlega odpowiedzialności karnej tylko wtedy, gdy sprawca posiada ich większą ilość i gdy są to środki odurzające i substancje psychotropowe, których wykaz znajduje się w odpowiednim załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) zawsze podlega odpowiedzialności karnej bez wzglądu na ilość posiadanych narkotyków.
 
61. Przestępstwa gospodarcze, których sprawcami są osoby o wysokim statusie społecznym, zawodowym, politycznym itp. Określa się mianem:
a)przestępczości ludzi w garniturach,
b)przestępczości niebieskich kołnierzyków,
c)przestępczości białych kołnierzyków.
 
62. Zapis „służącą społeczeństwu” zamieszczony w podstawowym dokumencie prawnym jednej z formacji mundurowych zobowiązujący tą instytucję do służebnej roli względem społeczeństwa umieszczony jest w ustawie o:
a) Policji,
b) Państwowej Straży Pożarnej,
c)Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
63. Do podstawowych elementów składających się na pojęcie „terroryzmu” należy:
a)spektakularny czyn godzący często w dobra osób postronnych (zabójstwa),
b)oczekiwany efekt publiczny i medialny np. zastraszenie określonej grupy ludzi,
c)wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
 
64. Działanie polegające na rozsyłaniu wiadomości e-mail, których dane nagłówkowe zostały zmodyfikowane, aby wyglądały na pochodzące z innego źródła to:
a)phishing,
b)spoofing,
c)carding.
 
65. Dozwolona maksymalna prędkość na samochodu osobowego na autostradzie wynosi:
a)130 km/h,
b)140 km/h,
c)120 km/h.
 
66. Pieszy może korzystać z jezdni w sytuacji gdy nie ma pobocza pod warunkiem:
a) że porusza się w terenie zabudowanym,
b) zajmowania miejsca jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
c) porusza się prawa stroną jezdni.
 
67. Pieszy poruszający się po jezdni ma pierwszeństwo przed pojazdem gdy:
a) porusza się w strefie zamieszkania,
b) maksymalna dopuszczalna prędkość na drodze nie przekracza 40 km/h,
c)porusza się na wózku inwalidzkim.
 
68. Zatrzymanie pojazdu do kontroli przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego może być dokonane:
a)wyłącznie przy współpracy z funkcjonariuszem policji,
b)wyłącznie w terenie zabudowanym,
c)wyłącznie przez umundurowanego inspektora.
 
69. Prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi:
a)50 km/h a 60 km/h od 22.00 do 6.00,
b)50 km/h,
c)60 km/h.
 
70. Członek służby informacyjnej organizatora imprezy masowej nie może:
a)reagować na skargi składane przez uczestników imprezy,
b)użyć ręcznego miotacza substancji obezwładniających,
c)przeciwdziałać nadmiernemu zagęszczeniu widzów.
 
71. W której sytuacji członek służby porządkowej organizatora imprezy masowej może użyć ręcznego miotacza substancji obezwładniających?
a)wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania na parkingu zewnętrznym,
b)ochrony porządku na terenie imprezy masowej,
c)po zastosowaniu chwytu obezwładniającego.
 
72. Kto kieruje zarządzaniem kryzysowym na poziomie wojewódzkim?
a) Wojewoda,
b) Dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
c) Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
 
73. Podaj, jak nazywa się organ doradczo-opiniodawczy w systemie zarządzani kryzysowego na poziomie powiatowym.
a)Powiatowy zespół zarządzania kryzysowego,
b)Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego,
c)Stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego PSP.
 
74. Kto podejmuje decyzje  o zadysponowaniu Sił  Zbrojnych RP do działań w zakresie zarządzania kryzysowego?
a)Minister Obrony Narodowej na wniosek wojewody,
b)Wojewoda,
c)Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
 
75. Kto podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej?
a)Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów,
b)Premier Rady Ministrów,
c)Marszałek Sejmu RP.
 
76. Jaka komórka systemu zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim odpowiada za przepływ informacji?
a) Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
b) Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
c)Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
77. Co to jest zarządzanie kryzysowe?
a)działania Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej mające na celu ewakuację osób zagrożonych powodzią,
b)działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytyczne,
c)działalność państwowych służb, inspekcji i straży, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytyczne.
 
78. W świetle unormowań międzynarodowych obrona cywilna realizuje zadania humanitarne, mające na celu:
a) obronę ludności, cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych,
b) zapewnienie warunków koniecznych ewakuowanej ludności,
c)organizowanie działań medycznych w sytuacji wystąpienia epidemii ludzi.
 
79. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
a) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
b) zapewnienie odpowiednich środków transportu w celu odbudowy obiektów po zdarzeniu,
c)wykonywanie medycznych czynności ratunkowych na miejscu akcji ratowniczej.
 
80. W strukturze systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce funkcjonują Centra Powiadamiania Ratunkowego, które obsługują następujące numery alarmowe:
a) tylko 997,
b) 112 i tylko 998
c)112.
 
81. Państwowa Straż Pożarna to:
a) służba komunalna mająca za zadanie gaszenie pożarów,
b) element systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
 
82. Na ilu poziomach organizacyjnych funkcjonuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy:
a)dwóch,
b)trzech,
c)czterech.
 
83. Zasadniczy potencjał ratowniczy KSRG skupiony jest na poziomie:
a)gminnym,
b)powiatowym,
c)wojewódzkim.
 
84. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej należy do zadań:
a)Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
b)Państwowej Straży Pożarnej,
c)Nadzoru budowlanego.
 
85. Zasadniczym celem działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest:
a) ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podczas pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń,
b) pomoc ofiarom wypadków drogowych,
c) gaszenie pożarów.
 
86. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest:
a)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b)Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
c)Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
87. Zadaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest:
a) pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych,
b) nieodpłatne zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
c) świadczenie usług leczniczych.
 
88. Do zadań szpitalnego oddziału ratunkowego należy:
a) kompleksowe leczenie przyjętych pacjentów,
b) diagnostyka wstępna i kierowanie na właściwe oddziały w szpitalu,
c) wstępna diagnostyka oraz podjęcie leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 
89. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego zaliczane jest do podsystemu:
a)obronnego,
b)ochronnego,
c)kierowania.
 
90. Przestępstwo tzw. plagiatu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. polega na:
a)pobieraniu wynagrodzenia z cudzego utworu bez uprawnień
b)pomaganiu w zbywaniu nośników cudzego utworu jako własnych
c)przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzego utworu
 
91. Ograniczenie wolności jest to kara polegająca m.in. na:
a) osadzeniu sprawcy w zakładzie karnym lub w zakładzie leczenia psychiatrycznego, którym jego wolność przemieszczania się jest ograniczona,
b) potrąceniu z wynagrodzenia sprawcy pewnej kwoty pieniędzy na cel społeczny
c)umieszczeniu sprawcy w ramach dozoru elektronicznego w odpowiednim miejscu z obowiązkiem przebywania w tym miejscu przez 24 godziny na dobę pod rygorem osadzenia w zakładzie karnym.
 
92. Przedawnienie wykonania kary oznacza, iż:
a) nie można wykonać wyroku, jeśli od czasu popełnienia przestępstwa minął wskazany w ustawie okres,
b) nie można wykonać wyroku, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego minął wskazany w ustawie okres,
c) nie można ścigać sprawcy, jeśli od czasu popełnienia przestępstwa minął wskazany w ustawie okres,
 
93. Karalność zabójstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia minęło:
a)30 lat,
b)10 lat,
c)karalność zabójstwa nigdy się nie przedawnia.
 
94. Nie ulega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania kary za:
a)zgwałcenie małoletniego poniżej 15 roku życia,
b)zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem,
c)handel ludźmi.
 
95. Świadek w trakcie przesłuchania:
a)zeznaje,
b)wyjaśnia,
c)jest rozpytywany.
 
96. Początkowa faza postępowania karnego to:
a)postępowanie przygotowawcze,
b)postępowanie sądowe,
c)postępowanie karne.
 
97. Gospodarzem postępowania przygotowawczego jest:
a)policjant,
b)sąd,
c)prokurator.
 
98. Służba Celnoskarbowa w ramach Krajowej Administracji Skarbowej jest:
a)jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier,
b)jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatkuakcyzowego oraz podatku od gier,
c)jednolitą formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej.
 
99. Straż Graniczna to formacja podległa:
a) Ministrowi Obrony Narodowej.
b) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
c) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynatorowi ds. Służb Specjalnych.
 
100. Straż Graniczna jest:
a) jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego.
b) jednolitą, umundurowaną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.
c)jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.
 
 
101. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców podlega:
a) Premierowi,
b) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c)Ministrowi Spraw Zagranicznych.
 
102. Emigracja to:
a)dobrowolne opuszczenie kraju rodzinnego,
b)wymuszone opuszczenie kraju rodzinnego,
c)krótkotrwałe dobrowolne puszczenie kraju rodzinnego.
 
103. Imigracja to:
a)przyjazd do obcego kraju, w celu osiedlenia sie tam na stałe, b)przyjazd do obcego kraju,
c)przyjazd do obcego kraju, w celu turystycznym lub osiedlenia się tam na stałe.
 
104. Migracja to:
a)długookresowa zmiana miejsca pobytu,
b)krótkookresowa lub stała zmiana miejsca pobytu,
c)wymuszona krótkookresowa lub stała zmiana miejsca pobytu w ramach własnego kraju.
 
105. Obszar transgraniczny to:
a)Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej. Szerokość obszaru zależy od przyjętej umowy. Mogą to być jedynie gminy wiejskie lub miejskie, bezpośrednio stykające się z granicą województwa, państwa itp., czy też pas terenu o określonej szerokości (np. 25–50 km).
b) Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej. Szerokość obszaru zależy od przyjętej umowy.
c) Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej. Szerokość obszaru zależy od przyjętej umowy. Mogą to być jedynie gminy wiejskie lub miejskie, bezpośrednio stykające się z granicą województwa.
 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier