Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kształcenie praktyczne

Z uwagi na specyfikę przyszłej pracy zawodowej absolwentów studiów II stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne" w procesie kształcenia duży nacisk został położony na zdobywanie umiejętności praktycznych - edukację poprzez praktykę. Ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz sprawdzeniu nabywanych podczas studiów umiejętności w warunkach perspektywy przyszłej pracy zawodowej służy zindywidualizowany program kształcenia praktycznego, który jest innowacyjnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw współczesnym wymaganiom rynku pracy w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 

Specyfika zagadnień z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego wymaga zarówno uwzględnienia różnorodnych aspektów teoretycznych z dziedziny nauk o bezpieczeństwie jak i umożliwienia studentom zdobycia w trakcie studiów  umiejętności praktycznych.

 

Program kształcenia praktycznego obejmuje wszystkich studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W programie tym klasyczne praktyki zawodowe
w instytucjach zewnętrznych stanowią jeden z elementów działalności. Dodatkowo Uczelnia daje studentom możliwość udziału w różnorodnych praktycznych formach dydaktycznych ściśle odwzorowujących zadania i obowiązki, jakie czekają studentów - przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

System kształcenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych został przyporządkowany do wybranej przez studenta specjalności studiów. Gwarantuje to poszerzenie praktycznej wiedzy studentów w tym obszarze, który samodzielnie uważają za najbardziej interesujący pod kątem pożądanej przez nich przyszłej pracy zawodowej.

 

Indywidualny program kształcenia praktycznego obejmuje pięć ścieżek:

 

  • Ścieżka pierwsza - praktyki zawodowe w instytucjach i pracownie praktyczne

Pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków przygotowują studentów do odbycia praktyki zawodowej w instytucjach, a następnie - po ich zrealizowaniu - do kontynuacji dyskusji na temat napotkanych przez studentów podczas praktyk zawodowych problemów i zadań. Praktyki zawodowe będą odbywały się w instytucjach zewnętrznych, zgodnych z profilem specjalności wybranej przez studenta. Wprowadzone zostały miesięczne wakacyjne praktyki zawodowe. Wymiar tych praktyk stanowi 120 godzin.

 

  • Ścieżka druga - praktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych

W ramach planu studiów II stopnia realizowane będą praktyczne treści dydaktyczne obejmujące zagadnienia wynikające ze specjalności. Treści te przekazywane będą studentom w małych grupach warsztatowych przez praktyków współpracujących z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Zgodnie z przyjętym tematem warsztatów wykładowcy będą przekazywać wiedzę z zakresu praktycznych elementów pracy np. w ramach symulowanego śledztwa prowadzonego przez organy prokuratury i policji, przesłuchań podejrzanych i świadków, studenci będą m.in. przygotowywać plany ochrony, inscenizować prowadzenie przeszukań, czy oględzin miejsc zdarzeń kryminalnych.

 

  • Ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i Zdalne Praktyki Dyplomowe:

Celem kształcenia jest również umożliwienie przyszłym absolwentom zdobycia praktycznych umiejętności, które w przyszłości będą mogli wykorzystać zawodowo. Tak więc seminarium dyplomowe będzie nie tylko przygotować studenta do egzaminu dyplomowego oraz do napisania pracy magisterskiej, ale również będzie uczyło go prowadzić badania empiryczne ukierunkowanie na zebranie materiału do wykorzystania w pracy dyplomowej. Służą temu seminaria dyplomowe, dzięki którym student ma możliwość zebrania materiału empirycznego, przeprowadzenia badań ankietowych, bądź badań metodą pogłębionego wywiadu środowiskowego wśród reprezentantów instytucji i służb, których dotyczy dana rozprawa magisterska. Studenci posiadają również możliwość konsultacji indywidualnych z przedstawicielami różnych instytucji sektora bezpieczeństwa państwa. Jest to doskonała okazja, by wzbogacić prace dyplomowe o dodatkowe, praktyczne materiały. Eksperci mogą wspierać studenta w pozyskiwaniu danych empirycznych do analiz, wskazywać interesujące studia przypadków, pomagać w docieraniu do źródeł naukowych i pozanaukowych. Ekspert może być także podmiotem badań – np. w charakterze respondenta w pogłębionym wywiadzie indywidualnym. Kontakt z ekspertami daje możliwość wzbogacenia pracy dyplomowej o aspekt praktyczny, który diametralnie podnosi jej wartość merytoryczną.

 

  • Ścieżka czwarta - staże zawodowe

Dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w miarę możliwości będzie oferować staże zawodowe na ostatnich dwóch semestrach studiów w instytucjach zbieżnych z ich przyszłymi oczekiwaniami zawodowymi. Studenci otrzymujący prawo do odbycia stażu. Wybierani będą na podstawie najwyższej średniej ocen, uzyskanej w toku studiów. Ścieżka ta stanowi element motywacji do zdobycia jak najlepszego przygotowania do przyszłego zawodu.

 

  • Ścieżka piąta - alternatywne formy dydaktyczne stymulujące aktywność społeczną studentów

Jednym z podstawowych uwarunkowań skutecznego zapobiegania
i zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego we współczesnym świecie jest współpraca ze społeczeństwem obywatelskim. Stad też Uczelnia widzi głęboką potrzebę w stymulowaniu wśród studentów odpowiednich postaw, które w przyszłości uwrażliwią ich na problemy społeczne, w tym zagrożenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Alternatywne formy dydaktyczne to indywidualnie wybierane przez studentów, dodatkowe aktywności studenckie takie jak m.in. aktywny udział w pracach kół naukowych, w samorządzie studenckim, w klinice prawa, w klinice administracji, udział i pomoc w organizacji tematycznych konferencji, seminariów uczelnianych oraz innych wydarzeń na Uczelni, uczestnictwo w symulowanych rozprawach sądowych na Uczelni itp.

 

Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

 

Praktyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się na wakacjach po 2 semestrze i obejmują 120 godzin.

 

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

 

Studenci Kolegium mogą korzystać z dodatkowych form kształcenia: kursów, szkoleń realizowanych w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej (BED).

 

Cyklicznie prowadzimy także spotkania z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w: centralnych i wojewódzkich organach Policji, Straży Granicznej, MSW, ABW, wywiadu i innych służbach. Studenci mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach gen. Adama Rapackiego (b. wiceministra MSW), mł. insp. Rafała Woźniaka (szefa Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia Pochodzącego z Przestępstw), podinspektora Przemysława Ambroziaka (naczelnik Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji).

 

W ramach Kolegium działają koła naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka, Koło Strzeleckie. Ich członkowie biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.

 

Takie kompleksowe podejście do kształcenia praktycznego studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej gwarantuje zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych w przyszłości na rynku pracy, a ponadto – dzięki możliwościom ugruntowania specjalistycznej wiedzy – pozwoli studentom na świadomy wybór zawodu, jaki chcieliby wykonywać.

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier