Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

System kształcenia praktycznego na kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne"

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego tworząc program studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” założyło, iż praktyki zawodowe muszą stanowić integralną całość kształcenia jako istotny element przygotowania zawodowego.

 

Zasadniczym celem jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów
i przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w szeroko pojętej administracji publicznej bezpieczeństwa wewnętrznego i w podmiotach komercyjnych związanych z tym obszarem.

 

Uczelnia znowelizowała program praktyk tak, aby studenci mogli nabyć praktyczne umiejętności zawodowe podczas praktyk w instytucjach zewnętrznych oraz poszerzać praktyczną wiedzę na Uczelni dzięki stworzeniu możliwości udziału w kilkunastu różnorodnych formach dydaktycznych ściśle odwzorowujących zadania
i obowiązki, jakie czekają naszych absolwentów jako przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Przyporządkowanie systemu kształcenia praktycznego do wybranej przez studenta specjalności studiów gwarantuje poszerzenie praktycznej wiedzy w tym obszarze, który student uważa za najbardziej interesujący, również pod kątem planowanej przez niego przyszłej pracy zawodowej. Pozwala to również na pogłębienie wiedzy nt. charakterystycznych dla danej specjalności zadań służb i instytucji oraz ich roli w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

W związku z panującą sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19,

jak również wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjęto działania, których celem jest organizacja zdalnych praktyk zawodowych (ZPZ) na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

 

Zdalna praktyka zawodowa stanowi  integralną część programu kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jej celem jest zapoznanie studenta z działalnością specjalistycznych jednostek służb bezpieczeństwa wewnętrznego  (lub innych organizacji), odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa w określonych strefach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych. Zdalna praktyka zawodowa ma na celu uzupełnienie nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej o aspekty praktyczne związane z wykonywaniem konkretnej pracy w ramach określonego zawodu.

 

Program kształcenia praktycznego obejmuje pięć ścieżek:

 

Ścieżka pierwszapraktyki zawodowe wraz z pracowniami praktycznymi:

Studenci są przygotowywani do odbycia praktyki zawodowej w instytucji na tzw. pracowniach praktycznych, prowadzonych przez praktyków posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach zgodnych z oferowanymi na Uczelni specjalnościami studiów. Na pracowniach praktycznych będą także omawiane problemy, z jakimi zetkną się studenci podczas odbywania praktyk.

Kolejnym elementem będą praktyki realizowane w instytucjach zgodnych z profilem specjalności wybranej przez studenta m.in.:

 

  • kryminologia i kryminalistyka (KiK) np.: policja, prokuratura, sądy powszechne;
  • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej (PPZ) np.: sądy powszechne, prokuratury, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa;
  • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego (SOBP) np.: policja, straż graniczna, służba celna, straż miejska, służba ochrony lotniska, firmy ochroniarskie, terenowa administracja rządowa i samorządowa;
  • zarządzanie kryzysowe (ZK) np.: wojsko polskie, państwowa straż pożarna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich.

Dodatkowo po czwartym semestrze, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wprowadzone zostały miesięczne wakacyjne praktyki zawodowe. Wymiar tych praktyk stanowi 120 godzin.

Ścieżka druga – praktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych:

Obejmuje zajęcia warsztatowe w ramach przedmiotów kierunkowych zgodnych z wybranymi przez studentów specjalnościami. Tematyka tych zajęć obejmuje m.in.: prawo karne i prawo wykroczeń, czynności procesowe oraz kryminalistykę i kryminologię (w tym zajęcia w laboratorium kryminalistycznym). Na zajęciach praktycznych z tych przedmiotów studenci będą uczestniczyć m.in. w symulowanych dochodzeniach i śledztwach prowadzonych przez organy prokuratury, policji, symulowanych rozprawach sądowych, przesłuchaniach podejrzanych i świadków, a także będą przygotowywać plany śledztw, inscenizować prowadzenie przeszukiwań czy oględzin miejsc zdarzeń kryminalnych.

W ramach ścieżki drugiej realizowany jest 40 godzinny kurs przygotowawczy do służb: „Jestem pracownikiem służb mundurowych”. Są to praktyczne zajęcia warsztatowe obejmujące: poznanie swojej osobowości i predyspozycji do podjęcia służby w uzbrojonych formacjach zhierarchizowanych, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wszystkich etapów rekrutacji do służb mundurowych. Wartością dodaną kursu są również zajęcia  praktyczne na hali przygotowujące do testu sprawności fizycznej będącym jednym z etapów rekrutacji do służb mundurowych. Podczas zajęć praktycznych przybliżana jest również procedura rekrutacji oraz omawiane są poszczególne jej etapy. Przygotowanie to polega przede wszystkim na omówieniu autentycznych zadań, jakie mogą pojawić się w ramach postępowań rekrutacyjnych (w zakresie wiedzy ogólnej, predyspozycji psychologicznych).

 

Ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i Zdalne Praktyki Dyplomowe:

Zajęcia służą zebraniu materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu pracy dyplomowej. Studenci posiadają również możliwość konsultacji indywidualnych z przedstawicielami różnych instytucji sektora bezpieczeństwa państwa. Jest to doskonała okazja, by wzbogacić prace dyplomowe o dodatkowe, praktyczne materiały. Eksperci mogą wspierać studenta w pozyskiwaniu danych empirycznych do analiz, wskazywać interesujące studia przypadków, pomagać w docieraniu do źródeł naukowych i pozanaukowych. Ekspert może być także podmiotem badań – np. w charakterze respondenta w pogłębionym wywiadzie indywidualnym. Kontakt z ekspertami daje możliwość wzbogacenia pracy dyplomowej o aspekt praktyczny, który diametralnie podnosi jej wartość merytoryczną.

 

Ścieżka czwarta – staże zawodowe:

Aktywnym studentom Uczelnia w miarę możliwości będzie starała się umożliwić odbywanie dodatkowych staży w instytucjach współpracujących z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą.

 

Ścieżka piąta – alternatywne formy kształcenia:

Indywidualnie wybierane przez studenta dodatkowe, nieobowiązkowe formy dydaktyczne – np. udział w pracach kół naukowych, udział w Klinice Prawa i Klinice Administracji, współorganizacji konferencji i seminariów uczelnianych o tematyce bezpieczeństwa wewnętrznego, udział w cyklu spotkań z „ciekawym człowiekiem”, itp.

 

Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

 

Praktyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się na wakacjach po 4 semestrze i obejmują 120 godzin.

 

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

 

Studenci Kolegium mogą korzystać z dodatkowych form kształcenia: kursów, szkoleń realizowanych w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej (BED).

 

Cyklicznie prowadzimy także spotkania z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w: centralnych i wojewódzkich organach Policji, Straży Granicznej, MSW, ABW, wywiadu i innych służbach. Studenci mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach gen. Adama Rapackiego (b. wiceministra MSW), mł. insp. Rafała Woźniaka (szefa Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia Pochodzącego z Przestępstw), podinspektora Przemysława Ambroziaka (naczelnik Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji).

 

W ramach Kolegium działają koła naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka, Koło Strzeleckie, Bezpieczeństwa Granicznego. Ich członkowie biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.

 

Takie kompleksowe podejście do kształcenia praktycznego studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej gwarantuje zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych w przyszłości na rynku pracy, a ponadto – dzięki możliwościom ugruntowania specjalistycznej wiedzy – pozwoli studentom na świadomy wybór zawodu, jaki chcieliby wykonywać.

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier