Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Grupa docelowa

Grupę docelową (dalej GD) stanowi kadra dydaktyczna WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej - 83 osoby , w tym 27 kobiet (K)  oraz 56 mężczyzn ( M ), brak jest osób z niepełnosprawnościami (ON), którzy będą uczestniczyć w zajęciach,

w zakresie:

• innowacyjnych umiejętności dydaktycznych - 83

• umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia 83

• w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym - 9

• zarządzania informacją - 83

 

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad równości płci i nie będzie ograniczała dostępu obydwu płci czy ON. Projekt otwarcie będzie zachęcał w materiałach informacyjno-promocyjnych (plakat A3) obydwie płci do uczestnictwa w działaniach proj. poprzez bezpośrednie sformułowania typu:

„Projekt służy podniesieniu komp. pracowników dydaktycznych/pracowniczek dydaktycznych WSPiA”. Za rekrutację odpowiada Komisja w składzie: Koordynator Projektu, Dziekani - Dyrektorzy Kolegiów Dydaktycznych, Specjalista ds. rekrutacji. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o Regulamin rekrutacji. Zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa (element zarządzania ryzykiem projektu).

 

ETAPY REKRUTACJI:

1) FORMALNE:

- pracownik/czka dydaktyczny (na podstawie formularza zgłaszającej się do udziału w projekcje) uwzględniając:

● nauczycieli akademickich,

● pracowników/czek dydaktycznych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne na okres, co najmniej 4 semestrów po zakończeniu realizacji projektu( do IX 2021).

2. MERYTORYCZNE:

- wynik bilansu kompetencji kadry kwalifikujący UP do udziału w danym zadaniu (uczestnictwo w jednym zadaniu nie wklucza udziału w innych).

Elementy i założenia bilansu kompetencji.

-przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),

- monitorowanie zdobytych kompetencji UP poprzez hospitacje zajęć oraz badanie ankietowe,

- prowadzenie zajęć ze studentami wykorzystując zdobyte kompetencje w trakcie realizacji projektu.

Bilans zostanie przeprowadzony przez doradcę edukacyjnego zatrudnionego w ramach kosztów pośrednich.

 

CEL: kwalifikowanie uczestników do form wsparcia, ocena rezultatów powstałych dzięki realizacji projektu, określenie stanu kompetencji przed i po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcje i wpływ na rezultat - "liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne".

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

Rekrutacja do udziału w projekcie zgodna z wartością docelową wskaźnika K/M wskazana w pkt. 3.1.1, która wynika z rozpoznanych potrzeb w oparciu o wyniki badania

kompetencji i luki kompetencyjnej z nich wynikających.

1.Zdiagnozowana wielkość luki kompetencyjnej (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo 1pkt.- mała luka, 10pkt.- duża luka i pilna potrzeba udzielenia

wsparcia w ramach projektu).

2. Liczba godzin zajęć dydaktycznych w ostatnim roku akademickim. - na podstawie danych Dziekana (preferujemy osoby o największej liczbie godz.) z zastosowaniem

metodologii przedziałów:

1) uszeregowaniu od „najlepszego” – o najwyższej wartości do „najgorszego” – o najniższej wartości,

2) podzieleniu uszeregowanych danych na przedziały o równej, co do zasady, liczbie. L. przedziałów zależy od liczby godzin do oceny. Przydzieleniu, zgodnie z

uszeregowaniem, należnej danemu przedziałowi l. pkt  - najwyższa 10 pkt, najniższa.- 1 pkt

3. Preferowani będą praktycy (5 pkt)-na podstawie danych z Kadr.

Dokumentacja będzie gromadzona w wersji papierowej do czasu wskazanego w umowie o dofinansowanie.

 

Terminy rekrutacji:

1)      Czerwiec 2017 r

2)      Wrzesień – listopad 2017 r

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier