Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej - Kadry i płace

 

(praktyczne aspekty pracy w kadrach oraz płacach w tym: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, formy zatrudnienia, studia przypadków, zagadnienia płacowe, rozliczenia z ZUS) – 60 godzin.

 

Lp.

Liczba godz.

Temat zajęć (treść)

 1.  

1

Źródła  prawa  pracy,  podstawowe  pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy

 1.  

4

Wewnętrzne   źródła   prawa   pracy   (układy   zbiorowe   pracy (przygotowanie wzoru), regulamin pracy (przygotowanie wzoru), regulamin wynagrodzeń (przygotowanie wzoru

 1.  

3

Dokumentacja  kadrowa  zasady prowadzenia akt  osobowych,  archiwizacja dokumentacji kadrowo – płacowe, dane których pracodawca może żądać od pracownika w chwili zatrudnienia- przygotowanie przykładowych akt osobowych, wzór kwestionariusza osobowego

 1.  

1

Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia, zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  (przygotowanie dokumentów 

 1.  

2

Umowa o pracę, rodzaje umów przygotowanie wzorów umowy o pracę dla poszczególnych rodzajów umów, zgłoszenie do ZUS pracownika i członków jego rodziny 

 1.  

2

Zmiana  warunków umowy o pracę w zakresie pracy i płacy, porozumienie zmieniając, wypowiedzenie warunków umowy o pracę przygotowanie wzorów dokumentów

 1.  

3

Czas pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, podstawowe zasady rozliczania czasu pracy,  okresy odpoczynku,  praca  w  godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta, prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozwiązywanie zadań, przygotowywanie harmonogramów czasu pracy 

 1.  

1

Odpowiedzialność porządkowa, kary porządkowe, procedura stosowania kar oraz procedura odwoławcza przygotowanie przykładowych dokumentów

 1.  

2

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy, Odpowiedzialność za powierzone mienie przygotowanie projektu umowy o odpowiedzialności materialnej

 1.  

3

Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy, podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych, plany urlopów, urlopy bezpłatne, zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy, sposoby usprawiedliwiania nieobecności, ewidencjonowanie urlopów pracowniczych, rozwiązywanie zadań

 1.  

3

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, ochrona pracy  kobiet   ciężarnych,   uprawnienia   dotyczące   sprawowania opieki nad dzieckiem, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, urlop ojcowski, rozwiązywanie zadań kompletowanie dokumentów pisma 

 1.  

2

Rozwiązanie umowa o pracę, różne rodzaje rozwiązania umowy, wygaśnięcie umowy, zwolnienia grupowe przygotowanie liczenie terminów w prawie pracy wzorów dokumentów

 1.  

1

Świadectwo pracy wypełnianie wzoru zasady wystawiania wyrejestrowanie z ZUS 

 1.  

1

Wskaźniki zatrudnienia wyliczanie stanu zatrudnienia, przeciętnego zatrudnienia, rotacja wyliczenia 

 1.  

1

Umowy cywilno-prawne, umowa zlecenie, umowa o dzieło 

 1.  

4

Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane  z wypłatą wynagrodzeń

 1.  

4

Systemy wynagradzania, dokumentacja wynagrodzeń, obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne

 1.  

4

Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 1.  

4

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za pracę w nocy

 1.  

4

Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 1.  

5

Rozliczenia  z ZUS    (obowiązki  płatnika składek, ubezpieczenia społeczne - zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne,   rentowe,   chorobowe   i   wypadkowe,   ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusze pozaubezpieczeniowe - FP i FGŚP, wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy)

 1.  

5

Rozliczenia z urzędem skarbowym (podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, obliczanie zaliczki  na  podatek  dochodowy,  obowiązki  płatnika  w  zakresie rozliczeń  miesięcznych  i  rocznych  z  urzędem  skarbowym  z  tyt. PDOF )

 

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier