Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ukraińskie Czasopismo Prawa Konstytucyjnego

Ukraińskie  Czasopismo Prawa Konstytucyjnego to czołowy periodyk naukowy publikujący opracowania z zakresu prawa konstytucyjnego. Jest on platformą dyskusji nad współczesnymi problemami konstytucjonalizmu, wymiany doświadczeń i wyników badań naukowych, rozpowszechniania oryginalnych idei badaczy wśród szerokiego grona uczonych i praktyków. Czasopismo publikuje efekty badań z zakresu prawa konstytucyjnego i dyscyplin pokrewnych, w tym prawa konstytucyjnego, prawa konstytucyjnego porównawczego, politologii, teorii i filozofii prawa, prawa europejskiego i międzynarodowego. Do publikacji dopuszczane są także badania interdyscyplinarne, które koncentrują się na zagadnieniach konstytucyjno-prawnych o charakterze teoretycznym lub praktycznym.

Członkiem redakcji Ukraińskiego Czasopismo Prawa Konstytucyjnego jest dr hab. Krzysztof Eckhardt prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Strona czasopisma:   https://www.constjournal.com/

Wybrane publikacje K.Eckhardta dotyczące ukraińskiego prawa konstytucyjnego

Monografie

K.Eckhardt, Status prawny deputowanych ludowych Ukrainy, Rzeszów 2020

Redakcja monografii

O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy red. W.Skrzydło, W. Szapował, K.Eckhardt, Przemyśl 2006.

Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy, Materiały drugiego posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów (Sieniawa 29 wrzesnia – 1 października 2008r.), (red.) W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt,  Przemyśl 2010.

Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt. P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013,

Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt. P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013,

Основи свободи об'єднання та принцип самоврядності в конституційному праві Польщі і України,  red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt, P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013

Artykuły i rozdziały w monografiach

K.Eckhardt, Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Ukrainy z 28 czerwca 1996 roku (w:) Prawo-administracja-gospodarka po 15 latach transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, Przemyśl 2006,

K.Eckhardt, Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Ukrainie [w:] Prawo wyborcze na urząd Prezydenta w państwach europejskich, (red.)S. Grabowska, R. Grabowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa  2007, s. 195-203 (współautor P.Steciuk)

K.Eckhardt, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Ukrainy [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, (red.) R. Grabowski, S. Grabowska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa  2008, s. 359-366 (współautor P.Steciuk).

K.Eckhardt, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Ukrainy [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, (red.)  S.Grabowska i R.Grabowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.348-354 (współautor P.Steciuk),

K.Eckhardt, Katalog i klasyfikacja zasad oraz gwarancji konstytucyjnego ładu Ukrainy w świetle poglądów doktryny (przegląd wybranych podręczników prawa konstytucyjnego),  „Rzeszowskie Studia Prawnicze„ 2011, nr 1, s. 124-139,

K.Eckhardt, Zasady wprowadzania stanów szczególnego zagrożenia w świetle Konstytucji i ustawodawstwa Ukrainy (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012,

K.Eckhardt, Status prawny Krymu w świetle orzeczeń sądów konstytucyjnych Ukrainy i Rosji, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3,

K.Eckhardt, Zasady podziału władzy na Ukrainie (w:) S.Grabowska, R.Grabowski red., Zasady podziału władzy w państwach europejskich, Tom 2, Rzeszów 2016,

K.Eckhardt, Przedterminowe zakończenie kadencji jako instrument poszukiwania efektywnej większości parlamentarnej. Uwagi w świetle przepisów Konstytucji Ukrainy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 5

K.Eckhardt, Konstytucjonalizacja instytucji większości parlamentarnej na Ukrainie, „Współczesne Prawo” 2017,

K.Eckhardt, Immunitet parlamentarny na Ukrainie (w:) S.Grabowska, J.Juchniewicz red. Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2017

K.Eckhardt, Proces kształtowania porządku konstytucyjnego na Ukrainie – przebyta droga i perspektywy, „Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2018 nr 1,

K.Eckhardt, Mandat przedstawicielski a tzw. klauzula czechosłowacka (rozważania na tle przepisów Konstytucji Ukrainy) (w:) R. Balicki, M. Jabłoński red. Dookoła Wojtek. Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Wrocław 2018

K.Eckhardt, Status prawny deputowanego w świetle Konstytucji i ustawodawstwa Ukrainy (wybrane elementy regulacji) (w:) M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, red. POTENTIA NON EST NISI DA BONUM Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, Toruń 2018

K.Eckhardt, Koncepcja odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej we współczesnej ukraińskiej doktrynie prawa konstytucyjnego (w:) R. Balicki, M. Jabłoński red., Państwo i jego instytucje. Konstytucja-sądownictwo-samorząd terytorialny, Wrocław 2018.

K.Eckhardt, Najwyższa Rada Sprawiedliwości Ukrainy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2019 nr 119,

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier