Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Projekt "Legalność, Sprawność I Dobra Praktyka Administracyjna Warunkiem Dobrego Rządzenia" dofinansowany w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

METODY DZIAŁAŃ

Zadania cząstkowe

Osiągniecie przyjętych założeń i wyznaczonych celów Projektu nastąpi etapami, poprzez realizację pięciu zadań cząstkowych. Należą do nich: 

  • zarządzanie Projektem
  • organizacja i realizacja badań – proces badawczy 
  • szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe
  • opracowanie i wdrożenie metod monitorowania strategii rozwoju lokalnego partnerów Projektu
  • dostosowanie i wdrożenie do warunków gmin Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.

 

Zarządzanie Projektem

Przy wykonaniu tego zadania będą współpracować lider Projektu oraz partnerzy. Przewodnią zasadą tych działań ma być wzrost świadomości na temat korzyści płynących z Projektu, rozwój współpracy pomiędzy światem nauki, a pracownikami samorządowymi i mieszkańcami. Niebagatelną rolę twórcy Projektu przypisują zasadzie równości szans kobiet i osób powyżej 45 roku życia

Na wstępie zostaną powołane organy zarządzające w postaci Koordynatora Projektu, Biura Projektu, Zespołu Sterującego oraz Koordynatorów partnerów Projektu. Do zadań tych organów należeć będzie m.in. opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie procedur, regulaminów, instrukcji, a także wzorów dokumentów. W ramach zarządzania Projektem zostanie opracowany system informatyczny, stworzona strona internetowa Projektu oraz baza danych o projekcie. Uruchomienie kolejnych etapów Projektu łączy się z koniecznością monitorowania przez Biuro Projektu prawidłowej realizacji działań Projektu. Dla upowszechnienia informacji o projekcie i jego efektach zostaną zorganizowane konferencje i spotkania z mediami. Jednym z zasadniczych celów Biura Projektu będzie zorganizowanie spotkań informacyjnych z pracownikami partnerów. Należy podkreślić, iż udział w spotkaniach informacyjnych został zagwarantowany dla kobiet oraz osób powyżej 45 roku życia. Realizacja tego zadania zostanie zakończona sporządzeniem raportu ewaluacyjnego.

 

Proces badawczy

Celem tych działań ma być uzyskanie aktualnego obrazu stanu rzeczywistego administracji funkcjonującej w gminach będących partnerami Projektu. Badania zostaną przeprowadzone w trzech obszarach aktywności gminnej. Za każdy z obszarów będą odpowiadać specjalistyczne zespoły badawcze. Ich członkowie wywodzą się z grona pracowników naukowych WSPiA. 

Pierwszy zespół prowadzić będzie analizę działań administracji gminnej pod kątem podniesienia jakości stanowienia prawa i stosowania przepisów. Przedmiotem badań zostaną objęte w szczególności akty administracyjne i normatywne wydawane i stanowione przez organy gmin. Celem tych działań powinno być ustalenie najczęstszych przyczyn powodujących podważanie tych aktów przez organy nadzoru i kontroli (SKO, RIO, Wojewodę, Sąd Administracyjny).

Zespół drugi zostanie powołany do prac zmierzających do poprawy zarządzania i jakości świadczonych usług publicznych. Przedmiotem badań tej grupy będzie także stopień sprawności partnerów w wykonywaniu zadań publicznych oraz dobra praktyka administracyjna. Wymaga to skoncentrowania się na strukturach gmin, wydajności pracy z uwzględnieniem kryteriów finansowych oraz czasie wykonywania zadań. Wraz z zespołem trzecim, zostaną zbadane kontakty administracji gminnej z klientem urzędu, zasady stosowania KPA oraz przestrzeganie norm etycznych i obyczajowych. Przedmiotem badań będzie w szczególności jakość obsługi oraz profesjonalność kadry. Zostanie w tym zakresie przeanalizowana innowacyjność działań partnerów m.in. w sferze zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Natomiast celem zespołu trzeciego ma być przede wszystkim wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych do strategii rozwoju partnerów. W obszarze zainteresowań tego zespołu będą także takie aspekty jak stabilność polityczna i realizacja polityki lokalnej, uczciwość w kontaktach obywatel - urząd.

 

Szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe

W oparciu o ustalone w ramach procesu badawczego wnioski końcowe zostaną dla każdego pracownika określone potrzeby szkoleniowo – doradcze w postaci indywidualnych planów szkoleń zawodowych (IPSZ). IPSZ będą sporządzane przy udziale zespołów badawczych przy użyciu analizy zakresów czynności pracownika, jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, a także wypełnionych ankiet i testów kompetencyjnych - określenie stanu wyjściowego. Wdrożenie IPSZ nastąpi poprzez organizację cyklów specjalistycznych szkoleń zawodowych. Szkolenia specjalistyczne zostaną poświęcone m.in. przepisom prawa administracyjnego, finansom publicznym, zamówieniom publicznym, ochronie środowiska, funduszom UE. Po odbytych szkoleniach, zostaną przeprowadzone testy w celu zmierzenia efektu podjętych działań. Planuje się objąć szkoleniami 500 pracowników partnerów z uwzględnieniem postulatów płynących z zasady równości szans. Miejscem prowadzenia szkoleń będzie baza dydaktyczna WSPiA lub siedziba jednostki biorącej udział w projekcie.

Obok szkoleń specjalistycznych drugą formą realizacji wypracowanych dla partnerów rekomendacji są studia podyplomowe. Studia na tym poziomie zostały przewidziane dla kadry kierowniczej i długoletnich pracowników urzędów gmin. Udział w studiach został zagwarantowany dla osób powyżej 45 roku życia. Szczegółowy program studiów zostania przygotowany w oparciu o ustalone potrzeby szkoleniowe. Miejscem prowadzenia studiów podyplomowych będą jednostki bazy dydaktycznej WSPiA.

 

Monitorowanie strategii rozwoju lokalnego 

W ramach tego zadania zostaną poddane szczegółowej analizie struktury partnerów w celu stworzenia systemu monitorowania realizacji zadań oraz wyznaczonych wskaźników. Głównym założeniem jest wypracowanie i wdrożenie modelu bieżącej kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego. Model kontroli realizacji strategii będzie oparty na zasadach konsultacji społecznych. Wartością tego działania ma być w szczególności wzrost świadomości pracowników, decydentów i mieszkańców w zakresie potrzeb planowania strategicznego, a także włączenie mieszkańców gmin w proces realizacji strategii rozwoju lokalnego.

 

Kodeks Dobrej Administracji

Kolejnym zadaniem stojącym przez uczestnikami Projektu ma być opracowanie i wdrożenie Kodeksu Dobrej Administracji. Wzorcem dla tego dokumentu jest Europejski Kodeks Dobrej Administracji (KDA). Postanowienia wzorcowego Kodeks Dobrej Administracji powinny spowodować wzrost zaufania obywatela do administracji samorządowej, zadowolenie mieszkańców z pracy urzędu i jego agend oraz kreowanie właściwego modelu etycznego pracownika samorządowego. Wprowadzenie postanowień Kodeksu w życie będzie polegało m.in. na tworzeniu propozycji zmian w obowiązujących aktach statutowych i organizacyjnych gmin.

 


 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier