Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Administracja publiczna

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 185 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

Studia podyplomowe „Administracja publiczna”

Specjalność: Ogólnoadministracyjna

Specjalność: Zarządzanie publiczne

 

Celem studiów podyplomowych Administracja Publiczna jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat organizacji oraz funkcjonowania administracji publicznej - rządowej i samorządowej. Studia te przeznaczone są dla osób już zatrudnionych, zwłaszcza zajmujących lub zamierzających ubiegać się o stanowisko kierownicze lub samodzielne w administracji publicznej, ale także dla osób aspirujących do pracy w strukturach organów administracji publicznej na innych stanowiskach. Słuchaczami studiów zostać mogą osoby posiadające wyższe wykształcenie bez względu na ukończony kierunek.
 

Studia trwają dwa semestry i obejmują ok. 200 godzin zajęć prowadzonych, między innymi, przez pracowników naukowych WSPiA, sędziów sądów administracyjnych, osoby orzekające w samorządowych kolegiach odwoławczych, wybitnych praktyków.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku administracja publiczna to osoba profesjonalnie przygotowana do wykonywania pracy zawodowej w strukturach administracji publicznej w warunkach postępu technologicznego i procesów integracyjnych w Europie. Słuchacz będzie posiadał umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególność nauk o administracji, prawie i postępowaniu administracyjnym; będzie potrafił wykorzystać wiedzę w praktyce stosowania prawa na różnych stanowiskach w organach administracji publicznej z poszanowaniem zasad praworządnego działania i etyki zawodowej.  Zyska kompetencje samodzielnego doskonalenia wiedzy oraz umiejętności mobilnego dostosowania się do wymogów pracy na danym stanowisku w warunkach zmian w organizacji. Absolwent będzie przygotowany
do sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz technikami pracy biurowej.


Wybrana problematyka:

SEMESTR ZIMOWY

 1. Aktualne zagadnienia prawa  administracyjnego - 10 godzin
 2. Integracja europejska oraz prawo i instytucje UE - 15 godzin
 3. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - 10 godzin
 4. Postępowanie administracyjne  i sądowoadministracyjne - 15 godzin
 5. Prawo pracy w administracji publicznej - 15 godzin
 6. Ustrój organów administracji publicznej - 15 godzin
 7. Fundusze unijne w administracji - 10 godzin

SEMESTR LETNI

 1. Administracyjno-prawne problemy prawa  o nieruchomościach - 10 godzin
 2. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej - 10 godzin
 3. Postępowanie przed samorządowym  kolegium odwoławczym - 10 godzin
 4. Prawo rzeczowe - 10 godzin
 5. Prawo urzędnicze - 10 godzin
 6. Prawo zobowiązań - umowy w administracji.
 7. Sądowa kontrola wykonywania administracji publicznej - 10 godzin
 8. Seminarium dyplomowe - 10 godzin
 9. System podatków i opłat lokalnych - 10 godzin


Specjalność: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Administracja publiczna (samorządowa i rządowa) pozostając w stałych dialogu z instytucjami otoczenia biznesu otrzymuje wciąż nowe zadania. Każdego roku, umożliwiając zatrudnienie kadrze, wymaga wysokiej kwalifikacji specjalistów zdolnej nie tylko do profesjonalnego działania, ale poprzez najwyższe kompetencje menedżerskie do piastowania funkcji kierowniczych.

Studia na specjalności "Zarządzanie publiczne" stanowią propozycję dostosowania rozwoju potencjału kadrowego do potrzeb podniesienia jakości funkcjonowania instytucji publicznych. Jakość programu nauczania oparta jest na zróżnicowanej formie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz analizie doświadczeń i opinii zapewniając dalszy rozwój profesjonalnej kariery w administracji publicznej. Wykładowcy stanowią o wyjątkowości kształcenia kierunku - są to nie tylko wybitni teoretycy, ale także doświadczeni specjaliści i praktycy, odnoszący w swojej pracy liczne sukcesy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządzania w różnych aspektach i strukturach działalności instytucji publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz dyplomacji wizerunkowej.

Studia przeznaczone są dla osób pełniących i zamierzających objąć kluczowe stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

Wybrana problematyka:

 1. Funkcjonowanie administracji publicznej:
 • Współczesny system administracji publicznej,
 • Elementy KPA i Kodeksu Cywilnego,
 • Zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Zarządzanie majątkiem publicznym.
 1. Zarządzanie finansami publicznymi:
 • Finanse w administracji publicznej,
 • Planowanie i sprawozdawczość finansowa,
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
 • Źródła finansowania z instytucji finansowych.
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
 • Proces i instrumenty zarządzania kadrami,
 • Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Systemy oceny pracowniczej a polityka kadrowa,
 • Efektywne zarządzanie czasem.
 1. Publiczne zarządzanie menedżerskie:
 • Skuteczny menedżer – funkcje zarządzania a budowanie autorytetu przywódcy,
 • Rozwój kompetencji kierowniczych i metod współpracy z zespołem,
 • System zarządzania projektami,
 • Zarządzanie zmianą.
 1. Dyplomacja wizerunkowa:
 • Elementy protokołu dyplomatycznego i etykieta urzędnicza,
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych,
 • Zarządzanie informacją i komunikacją,
 • Innowacyjny marketing w administracji publicznej.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier